Grupa Meyer Quick Service Logistics, do której należy polski operator logistyczny Quick Service Logistics Polska (QSL Polska), ogłosiła strategię odpowiedzialności społecznej i środowiskowej firmy. Strategia nazwana została QSER, co jest połączeniem nazw QSL oraz CSR/CSER. Określa wartości, cele i inicjatywy, które będą przez Grupę realizowane, zarówno lokalnie, jak i globalnie, w ramach dwóch, głównych filarów: społecznego i środowiskowego.

Grupa Meyer Quick Service Logistics jest europejskim liderem w zakresie logistyki produktów świeżych dla gastronomii systemowej. Polska spółka wchodząca w skład grupy Meyer Quick Service Logistics specjalizuje się w magazynowaniu i transporcie świeżej żywności (dostawy multi-temperature).
W odpowiedzi na wyzwania związane z kryzysem klimatycznym, utrzymującym się w wielu miejscach na świecie ubóstwem i brakiem dostępu do służby zdrowia, grupa Meyer QSL zdecydowała się wdrożyć strategię społeczno-środowiskowej odpowiedzialności QSER. Celem Meyer QSL, obok dostarczania klientom wiodących rozwiązań logistycznych i najwyższej jakości produktów, jest także niwelowanie negatywnego wpływu biznesu na klimat i środowisko oraz udział w budowaniu lepszego, sprawiedliwszego świata.

Strategia QSER opiera się na dwóch filarach: społecznym i środowiskowym. Będzie realizowana zarówno lokalnie – w krajach, w których działają firmy z grupy Meyer QSL, a także globalnie –
w lokalizacjach na całym świecie, gdzie potrzebne są wsparcie i pomoc. W ramach filaru społecznego prowadzone będą działania mające na celu: walkę z głodem i ubóstwem, poprawę dostępu do opieki zdrowotnej oraz edukację. W ramach filaru środowiskowego grupa będzie obniżać emisje oraz kompensować ślad węglowy, a także ograniczać wykorzystywanie zasobów naturalnych i energii oraz materiałów takich jak plastik.

Pandemia w sposób dobitny uświadomiła nam, że powrót do tzw. normalności nie może być powrotem do podejścia „business as usual”. Zadaniem firm nie jest już wyłącznie dostarczanie produktów i usług oraz realizowanie swoich celów biznesowych, ale nieodłącznie staje się nim także branie odpowiedzialności za klimat i stan środowiska oraz odgrywanie aktywnej roli w ograniczaniu niepożądanych zjawisk społecznych, zarówno lokalnie, jak i globalnie. Dlatego chcemy nie tylko ograniczać i kompensować swój negatywny wpływ na środowisko, ale także aktywnie i twórczo odpowiadać na wyzwania społeczne, takie jak ubóstwo czy związany z nim brak dostępu do opieki medycznej. Naszym celem jest bycie nie tylko liderem logistyki żywności, ale także działań prospołecznych oraz ekologicznych. – powiedziała Agnieszka Sałek, dyrektor handlowa Quick Service Logistics Polska.

Działania prospołeczne w ramach strategii QSER będą przez grupę realizowane w trzech obszarach:

  • Wsparcie potrzebujących: walka z głodem i ubóstwem oraz poprawa warunków życia,
  • Zdrowie: dostęp do służby zdrowia, opieki medycznej i profilaktyki w krajach najbardziej potrzebujących wsparcia, w których grupa Meyer QSL nie jest obecna operacyjnie,
  • Edukacja: wsparcie edukacji i rozwoju dzieci i młodzieży oraz tworzenie miejsc, w których można zdobyć doświadczenie zawodowe.

Grupa Meyer QSL będzie przekazywać fundusze celowe na projekty zaproponowane przez spółki wchodzące w skład grupy, jak i indywidualnych pracowników. Projekty wdrażane będą z poziomu centrali we Frankfurcie, jak np. modernizacja kuchennych pieców w Malawi, która umożliwi lokalnym rodzinom gotowanie w bardziej zrównoważony sposób, ograniczy wylesianie i choroby układu oddechowego, jak i lokalnie, jak wsparcie QSL Polska dla Banków Żywności.

Założenia strategii QSER dotyczące klimatu i środowiska obejmują:

  • Ograniczenie i kompensację śladu węglowego,
  • Obniżanie śladu środowiskowego poprzez optymalizację procesów oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii i wdrażanie innowacji.

Celem Meyer Quick Service Logistics jest zmniejszenie emisji spalin, a także kompensacja śladu węglowego, aby zminimalizować negatywny wpływ na klimat i środowisko. Cała grupa stawia sobie ambitne zadanie ograniczenia do końca 2021 roku emisji o 20% (w stosunku do poziomu z 2016).
QSL Polska, dzięki posiadaniu nowoczesnej floty, spełnia to założenie od początku działalności.
Aby możliwa była realizacja tych celów wszystkie spółki z grupy konsekwentnie wymieniają pojazdy na nowsze, optymalizują trasy i dostawy, wykorzystują odnawialne źródła energii (fotowoltaika) oraz technologie oszczędzające energię, selektywnie zbierają odpady i przekazują je do recyklingu, promują rozwiązania przyjaznych środowisku wśród pracowników i klientów. Meyer QSL wspiera także organizacje zajmujące się zalesianiem w celu zrekompensowania emisji spalin.

Quick Service Logistics Polska w ramach realizacji strategii Grupy Meyer również angażuje się w działania zgodne z jej założeniami. Firma w trudnym czasie pandemii bezpłatnie przetransportowała żywność do Banków Żywności, które następnie przekazały ją osobom w potrzebie. Wspiera także tę organizację poprzez przekazanie dotacji pieniężnych na wsparcie dla ludzi ubogich. Zgodnie zaś z założeniami dotyczącymi działań środowiskowych, QSL Polska wykorzystuje technologie optymalizujące działanie magazynów i chłodni w celu ograniczenia zużycia energii. Do ogrzewania wody wykorzystywana jest energia z paneli fotowoltaicznych, a odpady są selektywnie zbierane i przekazywane do recyklingu. W trosce o stan powietrza i klimatu firma planuje także niebawem dołączenie do akcji nasadzania drzew.

Zarówno QSL Polska, jak i cała grupa Meyer QSL planuje szereg działań lokalnych i globalnych,
które pozwolą osiągnąć założone w strategii QSER cele. O kolejnych inicjatywach będziemy informować na bieżąco
– puentuje Agnieszka Sałek.

Grupa Meyer Quick Service Logistics ogłosiła strategię odpowiedzialności społecznej i środowiskowej QSER – informacja prasowa pdf