Tekst ten jest tłumaczeniem zwykłym z języka niemieckiego na język polski. Z tego tłumaczenia nie można wysuwać żadnych roszczeń prawnych, mogą one wynikać jedynie z oryginalnego tekstu niemieckiego. Mamy jednak nadzieję, że tłumaczenie to pomoże polskim użytkownikom lepiej zrozumieć politykę prywatności QSL. W celu zapoznania się z oryginalnym tekstem w języku niemieckim, prosimy zmienić język w rozwijanym menu na górze tej strony.

Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Jako firma Meyer Quick Service Logistics bardzo poważnie traktujemy Państwa prywatność i przykładamy dużą wagę do ochrony Państwa danych osobowych. Niniejszym oświadczeniem o ochronie danych osobowych chcemy poinformować Państwa o przetwarzaniu Państwa danych w ramach korzystania z naszej strony internetowej zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 – zwanego dalej RODO. Oświadczenie o ochronie danych osobowych nie dotyczy naszych stron internetowych, za których pośrednictwem mogą Państwo składać u nas podanie o pracę bądź korzystać z naszego sklepu internetowego („Portal kariery” i/lub „Webshop”).

1. Organ odpowiedzialny za ochronę danych osobowych

Firma Meyer Quick Service Logistics GmbH & Co. KG przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z przepisami Europejskiego Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych. Odpowiedzialność za gromadzenie i przetwarzanie danych ponosi:

Meyer Quick Service Logistics GmbH & Co. KG

Dyrektor zarządzający
Markus Bappert, Florian Entrich, Thorsten Kilgenstein

Ludwig-Meyer-Straße 2 – 4
D-61381 Friedrichsdorf

Tel. +49 6175 4009-0
Faks +49 6175 4009-390

2. Dane kontaktowe do pełnomocnika ds. ochrony danych

Jeżeli mieliby Państwo mieć powody do zakwestionowania przetwarzania przez nas danych osobowych lub mają ogólne pytania związane z ochroną danych osobowych, prosimy o skontaktowanie się z naszym pełnomocnikiem ds. ochrony danych (datenschutz@qsl.eu.com).

3. Ramy / cele przetwarzania danych osobowych

Wszystkie dane osobowe otrzymywane przez nas od użytkowników w ramach korzystania z naszych stron internetowych gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy tylko w podanym celu, chyba że udzielą nam Państwo dalszej zgody. Zobowiązujemy się w myśl zasady racjonalnego gospodarowania danymi osobowymi do jak najmniejszego gromadzenia, przetwarzania i korzystania danymi osobowymi. Dlatego korzystanie z naszej strony internetowej jest początkowo możliwe bez podawania danych osobowych.

4. Przetwarzanie danych osobowych w ramach nawiązania kontaktu / partnerzy biznesowi

Ze względu na regulacje prawne, na naszej stronie znajdują się informacje umożliwiające szybki kontakt elektroniczny z naszą firmą, jak również bezpośrednią komunikację z nami, która obejmuje również ogólny adres tzw. poczty elektronicznej (adres e-mail). Jeżeli osoba zainteresowana skontaktuje się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, dane osobowe przekazane przez tę osobę będą przechowywane w ramach prośby o kontakt w celu przetworzenia lub skontaktowania się z nią. Dane te nie będą przekazywane osobom trzecim. Przekazywanie danych w ramach nawiązania kontaktu drogą elektroniczną z reguły wiąże się z pewnym ryzykiem. Nie jest stosowane specjalne szyfrowanie danych. Należy wziąć to pod uwagę przekazując swoje dane przez Internet.

Jeżeli nawiążą Państwo z nami kontakt i/lub między Państwem i nami istnieje stosunek umowny, będziemy przetwarzać podane przez Państwa dane osobowe w tym kontekście. Dane osobowe są przez nas gromadzone tylko w takim zakresie, w jakim zostaną nam udostępnione. Może być jednak również konieczne przetwarzanie danych osobowych, które otrzymaliśmy od innych firm, urzędów lub innych stron trzecich, np. agencji informacji kredytowej, organów podatkowych itp. Mogą to być także dane osobowe, które otrzymaliśmy za pośrednictwem naszych kanałów informacyjnych w związku z ewentualnymi naruszeniami systemu compliance lub w związku z dochodzeniami prowadzonymi z tego powodu. Odpowiednie dane osobowe to: imię i nazwisko, adres i inne dane kontaktowe, data i miejsce urodzenia oraz obywatelstwo, dane identyfikacyjne i uwierzytelniające (np. wyciągi z rejestru, informacje dotyczące dokumentu tożsamości), informacje w ramach naszych relacji biznesowych (np. szczegóły dotyczące płatności), informacje na temat wypłacalności, informacje o strukturze organizacyjnej i właścicielskiej przedsiębiorstwa, zdjęcia i nagrania wideo (np. z dostaw towarów) oraz inne porównywalne informacje. W każdej chwili możecie Państwo wybrać, czy chcecie się z nami komunikować za pośrednictwem poczty elektronicznej czy tradycyjnej. Komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej ze względów technicznych jest niezaszyfrowana. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO celem przetwarzania danych jest podjęcie działań niezbędnych do zawarcia umowy, a następnie wypełnienie zobowiązań wynikających z zawartej umowy. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu spełnienia zobowiązania prawnego. Do tych zobowiązań prawnych należy na przykład spełnienie wymogów dotyczących przechowywania i identyfikacji, na przykład w związku z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy, dopełnienie obowiązków dotyczących kontroli i powiadamiania w związku z podatkami oraz przetwarzania informacji w związku z zapytaniami organów urzędowych. Ponadto w myśl art. 6 ust. 1 lit. f RODO może być konieczne dodatkowe przetwarzanie Państwa danych osobowych, niezbędne do ochrony uzasadnionych interesów naszego przedsiębiorstwa. Uzasadnionym interesem jest na przykład wybór odpowiednich partnerów biznesowych, dochodzenie roszczeń i zapobieganie roszczeniom odszkodowawczym, kontrola aktywów, badanie ewentualnych naruszeń systemu compliance, zapobieganie przestępczości i rozwiązanie konfliktów wynikających z relacji biznesowych. Po zawarciu umowy zbieramy czasami za pośrednictwem agencji informacji kredytowych informacje na temat Państwa wypłacalności. Informacje te służą ocenie zdolności kredytowej. Agencje informacji kredytowej zbierają na przykład informacje otrzymane z banków lub firm. Informacje te obejmują głównie nazwisko, datę urodzenia, adres i zachowania płatnicze. Informacje na temat przechowywanych danych dotyczących Państwa osoby można uzyskać bezpośrednio w agencji informacji kredytowej.

Państwa dane osobowe przekazywane są do wewnętrznych działów naszej firmy w celu spełnienia warunków prawnych lub wynikających z ustaleń umownych, albo służących zabezpieczeniu uzasadnionych interesów. Asystenci ds. ochrony danych lub usługodawcy mają możliwość dostępu do Państwa danych osobowych w ramach stosunków umownych. Uzgodnienia dotyczące dostępu do danych osobowych w tych przypadkach zapewniają przestrzeganie przepisów o ochronie danych. Dane osobowe przechowywane są tak długo, jak jest to uzasadnione osiągnięciem określonych powyżej celów, w stosownych przypadkach będą przez nas przechowywane zgodnie z obowiązującymi zasadami.

5. Badanie opinii klientów

Niniejsza część oświadczenia o ochronie prywatności dotyczy danych ankietowych respondentów. Każde uczestnictwo w ankietach jest zasadniczo dobrowolne. Państwa odpowiedzi zostaną przez nas przetworzone na podstawie uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu określenia potrzeb i oczekiwań klientów w ramach zarządzania jakością celem ciągłej optymalizacji naszych usług. Państwa dane nie będą wykorzystywane do celów innych niż te badania. Podczas uczestnictwa w ankietach będą przez nas przetwarzane następujące dane osobowe: numer sklepowy, nazwa/adres restauracji, adres e-mailowy, na który został wysłany link do ankiety, ewentualnie nazwisko pracownika restauracji, odpowiedzi z ankiety, dane dotyczące uczestnictwa oraz dane dostępu do ankiety online. Zgodnie z zasadą działania Internetu, przy każdym wywołaniu dowolnej strony internetowej serwer internetowy gromadzi informacje protokołowe. Są to na przykład dane dotyczące użytego oprogramowania (m.in. przeglądarki, systemu operacyjnego), korzystania ze strony internetowej (w tym nazwa odwiedzonej domeny/witryny, początek i czas trwania wizyty), a także niezmienny albo dynamiczny adres IP przydzielany Państwa komputerowi przez dostawcę usług internetowych. Jeżeli przechowywane są adresy IP, mogą one, w pewnych okolicznościach, umożliwić późniejsze przyporządkowanie danych do komputera użytkownika. Z tego powodu adresy IP zasadniczo nie są zapisywane podczas przeprowadzania tej ankiety, także nie tymczasowo lub częściowo. W ramach przeprowadzania ankiety Państwa dane osobowe zostają poddane pseudonimizacji i po zakończeniu badania zanonimizowane. Jeżeli ankieta jest anonimowa, nie będą gromadzone automatycznie żadne dane, które by pozwoliły na zidentyfikowanie Państwa jako uczestnika ankiety. W tym przypadku zostanie zapisana tylko data i godzina Państwa udziału. W ramach ankiety online wykorzystywane są, zgodnie z poniższym wyjaśnieniem, pliki Cookies. Państwa dane osobowe nie zostaną przekazane stronom trzecim, chyba, że jesteśmy do tego zobowiązani na mocy obowiązującego prawa lub przepisów (przekazanie na rzecz organów zewnętrznych, takich jak organy nadzoru lub ścigania). Zapewniamy, że w ramach naszego przedsiębiorstwa Państwa dane osobowe otrzymają tylko te osoby, którym dane te są potrzebne do wywiązania się z ich zobowiązań prawnych lub umownych. Przekazywanie danych osobom trzecim/usługodawcom nie następuje w ramach niniejszego badania. Nie przekazujemy też Państwa danych osobowych do krajów spoza Unii Europejskiej (UE) lub terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

6.     Server-Log-Files

Operator witryny pobiera dane w chwili wejścia na stronę i zapisuje je jako pliki dziennika serwisu (server log files). Są to typ i wersja przeglądarki, stosowany system operacyjny, adres url, nazwa hosta korzystającego komputera, czas użytkowania i adres IP użytkownika. Informacje te są tymczasowo przechowywane w tzw. pliku dziennika w następujących celach:

 • Zapewnienie płynnego połączenia strony internetowej
 • Zapewnienie wygodnego korzystania z naszej strony internetowej
 • Ocena bezpieczeństwa i stabilności systemu.

Podstawą do przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadnione interesy). Uzasadniony interes wynika z wyżej wymienionych celów pobierania danych. Przekazujemy dane tylko do spółek z grupy w zakresie niezbędnym do osiągnięcia wyżej wymienionych celów. Pliki dziennika serwera są przechowywane maksymalnie przez 7 dni, a następnie usuwane.

7. Mapy Google

Na naszej stronie internetowej korzystamy z usługi Google Maps. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Aby korzystać z funkcji Google Maps, konieczne jest zapisanie adresu IP. Informacje te są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Dostawca tej strony nie ma wpływu na ten transfer danych. Korzystanie z Google Maps leży w interesie atrakcyjnej prezentacji naszych usług online i ułatwi znalezienie miejsc wskazanych na stronie internetowej. Jest to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Więcej informacji na temat obchodzenia się z danymi użytkownika znajdziecie Państwo w polityce prywatności Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

8. Prawa osób zainteresowanych zgodnie z art. 13, 14 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) (Datenschutzgrundverordnung DS-GVO)

Każda osoba, której dotyczą dane, ma prawo do dostępu zgodnie z art. 15 RODO, prawo do sprostowania zgodnie z art. 16 RODO, prawo do unieważnienia zgodnie z art. 17 RODO, prawo do ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO, prawo do informacji zgodnie z art. 19 RODO oraz prawo do przekazywania danych zgodnie z art. 20 RODO. Ponadto istnieje prawo do odwołania się do organu nadzorczego ds. ochrony danych zgodnie z art. 77 RODO, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych nie odbywa się zgodnie z prawem. Prawo do odwołania się pozostaje bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych.

9. Google Analytics

Po wyrażeniu przez Państwa zgody, zostaje uaktywniona na niniejszej stronie służba analizy stron internetowych Google Analytics świadczona przez Google LLC. Kompetentnym usługodawcą w UE jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia („Google”).

Google Analytics stosuje pliki cookie, które umożliwiają analizę korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej. Informacje zebrane za pomocą plików cookie na temat użytkowania przez Państwa tej strony internetowej są z reguły przesyłane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

Korzystamy z funkcji anonimizacji adresów IP (tzw. maskowanie IP): w związku z aktywacją anonimizacji IP na tej stronie internetowej Państwa adres IP zostanie skrócony przez Google na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw będących stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach usługi Google Analytics nie będzie łączony przez firmę Google z innymi danymi.

Podczas Państwa wizyty na stronie internetowej rejestrowane są m.in. następujące dane:

 • wywołane przez Państwa strony i ścieżki nawigacji
 • osiągnięcie „celów strony internetowej“ (konwersje, np. zapisy na newsletter, pobrania, zakupy)
 • Państwa zachowanie (przykładowo kliknięcia, czas przebywania na stronie, współczynnik odrzuceń)
 • Państwa przybliżona lokalizacja (region)
 • Państwa adres IP (w skróconej wersji)
 • informacje techniczne o Państwa przeglądarce i stosowanych urządzeniach końcowych (np. ustawienie języka, rozdzielczość ekranu itp.)
 • Państwa dostawca usług internetowych
 • adres URL (za pośrednictwem jakiej strony internetowej/nośnika reklamy weszliście Państwo na tę stronę).

Na zlecenie administratora strony Google będzie używał tych informacji, aby ocenić pseudonimizowane korzystanie przez Państwa z witryny oraz, aby sporządzać raporty dotyczące aktywności na tej stronie. Udostępnione przez Google Analytics raporty służą analizie wydajności naszej strony internetowej.

Odbiorcą danych jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia jako podmiot przetwarzający dane. W tym celu zawarliśmy z Google umowę o przetwarzanie danych. Google LLC z siedzibą w Kalifornii (USA) i ewentualnie władze USA mogą uzyskać dostęp do danych przechowywanych przez Google. Nie można wykluczyć transferu danych do USA.

Przesłane przez nas i powiązane z plikami cookie dane po 14 miesiącach zostają automatycznie usuwane. Usuwanie danych, których okres przechowywania został osiągnięty, następuje automatycznie raz w miesiącu. Ponadto możecie Państwo zapobiec gromadzeniu i przetwarzaniu przez Google danych generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem przez Państwa ze strony internetowej (łącznie z adresem IP) przez:

 • niewyrażenie zgody na stosowanie plików cookie lub:
 • pobranie i zainstalowanie dodatku do przeglądarki blokującego Google Analytics (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl) lub
 • uniemożliwienie zapisywania plików cookie poprzez wybór odpowiednich ustawień w Państwa przeglądarce internetowej. Jeżeli jednak skonfigurujecie Państwo przeglądarkę w taki sposób, że wszystkie pliki cookie będą odrzucane, może dojść do ograniczenia funkcjonalności tej i innych stron internetowych.

Podstawą prawną dla przetwarzania danych osobowych jest, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, wyrażona przez Państwa zgoda. W każdej chwili możecie Państwo odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość, włączając obsługę plików cookie za pomocą linka https://policies.google.com/?hl=pl i zmieniając tam ustawienia prywatności.

Ustawienia prywatności

Więcej informacji na temat warunków użytkowania Google Analytics i polityki prywatności Google znajdziecie Państwo na stronie  https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/pl/

lub https://policies.google.com/?hl=pl.

10. Vimeo

Na naszej stronie korzystamy z wtyczek portalu wideo Vimeo firmy Vimeo LLC, 555 West 18th Street, Nowy Jork, Nowy Jork 10011, USA. Za pomocą wtyczki możemy zintegrować także na tej stronie treści wideo, które opublikowaliśmy na Vimeo.

Za każdym razem, gdy odwiedzają Państwo stronę, która oferuje jeden lub więcej klipów wideo Vimeo, nawiązywane jest bezpośrednie połączenie między Państwa przeglądarką a serwerem Vimeo w USA. Zapisywane są tam przy tym informacje o Państwa wizycie i adres IP. Do Vimeo są też przesyłane i tam przechowywane informacje dotyczące Państwa interakcji z wtyczkami Vimeo (np. naciśnięcie przycisku Play).

Więcej informacji na temat obchodzenia się z danymi użytkownika znajdziecie Państwo w polityce prywatności Vimeo (https://vimeo.com/privacy). Jeżeli posiadacie Państwo konto użytkownika Vimeo i nie chcecie, by za pośrednictwem tej strony Vimeo zbierało dotyczące Państwa informacje i łączyło je z danymi przechowywanymi w Vimeo, musicie się wylogować z Vimeo przed odwiedzeniem tej strony.

Ponadto Vimeo uruchamia przy użyciu ramki iframe, w której wywoływane jest wideo, śledzenie (tracking) w Google Analytics. Chodzi przy tym o własny tracking serwisu Vimeo, do którego nie mamy dostępu. Możecie Państwo zablokować śledzenie Google Analytics używając odpowiednich narzędzi oferowanych przez Google dla niektórych przeglądarek internetowych. Mogą też Państwo zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych przez Google Analytics i związanych z korzystaniem przez Państwa z witryny (w tym Państwa adresu IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując dodatek do przeglądarki dostępny pod następującym linkiem:  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Kontakt

Chętnie doradzimy!

Napisz do nas:
lub zadzwoń: